1. Protokół z obrad

Wylatkowo 21.06.2019 r.

PROTOKÓŁ

ze Zgromadzenia członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości we wsi Wylatkowo

 1. Zebranie otworzył Pan Zenon Przybylski – prezes Stowarzyszenia, który stwierdził prawidłowość zwołania zebrania i przedstawił proponowany porządek obrad.
 2. Pan Zenon Przybylski poprosił o wybranie przewodniczącego Zebrania. Z sali padła kandydatura Pana Z. Przybylskiego, który zgodził się kandydować. Więcej Kandydatów nie zgłoszono. Podczas głosowania jednogłośnie wybrano Pana Zenona Przybylskiego na przewodniczącego zebrania.
 3. Przewodniczący zebrania Pan Zenon Przybylski poprosił o wybranie dwóch osób do komisji skrutacyjnej. Przedstawiono dwie propozycje kandydatów do komisji skrutacyjnej: Pani Maria Banaszak i Pani Ewa Małecka-Skibińska. Obie panie wyraziły zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej. Obie kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte podczas jawnego głosowania uprawnionych członków Stowarzyszenia.
 4. Powołana komisja skrutacyjna ustaliła, że w zgromadzeniu uczestniczy 17 uprawnionych członków Stowarzyszenia (listę obecności stanowi załącznik nr 1) co stanowi wymagane statutem większość obecnych członków – wobec powyższego Zgromadzenie jest ważne.
 5. Na protokólanta został wybrany jednogłośnie Pan Andrzej Rudzki.
 6. Przewodniczący zebrania Pan Zenon Przybylski przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków. Przedstawia się ono następująco:
  1. Rozpoczęcie obrad – informacja o prawidłowości zwołania zgromadzenia i kworum,
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta,
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad,
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  5. Informacja o finansach Stowarzyszenia,
  6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku,
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  8. Głosowanie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  9. Dyskusja i wolne wnioski.

 

 1. Porządek obrad: jednogłośnie przyjęto porządek obrad – stanowi on załącznik nr 2 do protokołu.
 2. Sprawozdanie z wydatków Stowarzyszenia przedstawiła Pani Danuta Rudzka. W 2018 roku suma bilansowa na dzień 31.12.2018 rok wynosi 2.676,85 zł, a wynik finansowy netto (strata netto) wyniósł 1.718,97 zł. Przychody pochodziły wyłącznie ze składek członkowskich i wyniosły 1.250,00 zł. Wydatki to: modernizacja strony www 1.722,00 zł oraz domena www.wylatkowo.pl i obsługa serwera,   pozostałe koszty to opłaty za przesyłki pocztowe do urzędu skarbowego i członków Stowarzyszenia, remont pomostu (był wymagany ze względów bezpieczeństwa użytkowników) wyniosły 1.246,97 zł. Razem koszty poniesione na działalność statutową w 2018 roku wyniosły 2.968,97 zł. Na 31.12.2018 r. środki pieniężne Stowarzyszenia wynoszą 2.676,85 zł. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – Informacja dodatkowa stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018 przedstawił prezes Pan Zenon Przybylski. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 r. przedstawił Pan Wojciech Pastok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu. W jawnym głosowaniu członków wszyscy uprawnieni głosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Nikt nie głosował przeciw.
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej. W jawnym głosowaniu członków wszyscy uprawnieni głosowali za udzieleniem absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie głosował przeciw.
 7. Pan Zenon Przybylski omówił działania zarządu w poprzednim roku. Zarząd uczestniczył we wszystkich spotkaniach Rady Gminy Powidz na których poruszane były sprawy dotyczące mieszkańców działek letniskowych. Ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na operatora zajmującego się wywozem odpadów komunalnych spowodował wzrost opłat dla działkowiczów. Stowarzyszenie wystąpiło do Gminy Powidz o dotację w wysokości 2.400,- na cele krótkoterminowe. Planujemy z tych środków zakup piasku na plaże i boisko siatkówki oraz opłacić toalety przy plażach w miesiącach lipiec i sierpień. Dzięki staraniom Stowarzyszenia zostały zamontowane kolejne lampy na terenie Wylatkowa.
 8. Wolne głosy i dyskusja
  1. W dniu 20 lipca 2019 Sołectwo planuje zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi i działkowiczów. Sołtys Pani Hanna Szymańska zwróciła się do Zarządu Stowarzyszenia o włączenie się do planowanej imprezy. Sołectwo zabezpieczy organizację placu zabaw (zjeżdżalnie dmuchane dla dzieci) odbiór odpadów i opiekę nad bezpieczeństwem uczestników. Poproszono Stowarzyszenie o zabezpieczenie i sfinansowanie napojów chłodzących. Koło Gospodyń wiejskich dostarczy wypieki na tę okazję. Po wysłuchaniu opinii członków postanowiono, że Stowarzyszenie włączy się do organizacji spotkania finansowo i organizacyjnie. W tej sprawie obecni członkowie głosowali jednogłośnie.
  2. Zarząd w osobie Pani Danuty Rudzkiej poddał pod dyskusję zmianę formuły Stowarzyszenia. W chwili obecnej Stowarzyszenie ma osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W wyniku zmian wprowadzonych przez rząd w 2019 r., a dotyczących przedsiębiorstw i stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS zmianie ulega sposób i forma dostarczania dokumentów i sprawozdań (jedyna akceptowana forma to droga elektroniczna, a złożone dokumewnty muszą być podpisane profilem zaufanym. W przypadku Stowarzyszenia zebranie od wszystkich członków Zarządu takich podpisów na dokumentach jest bardzo kłopotliwe. Stąd pomysł zmiany formuły prawnej Stowarzyszenia z rejestracji w KRS na stowarzyszenie zwykłe zarejestrowane w starostwie powiatowym w Słupcy. Ponieważ nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej, a działalność finansujemy tylko ze składek członków zachowamy możliwość reprezentowania naszej społeczności w kontaktach z gminą Powidz a równocześnie ograniczymy do minimum czynności związane z wymaganą prawem sprawozdawczością. Proponowana zmiana miałaby się dokonać z dniem 01 stycznia 2020 r. P. D. Rudzka przedstawiła dwa projekty uchwał: Uchwała nr 1 – zakończenie działalności Stowarzyszenia w dniu 31.12.2019 r.  oraz Uchwała nr 2 zobowiązująca obecny Zarząd do rejestracji nowego Stowarzyszenia od dnia 01.01.2020 r. Po dyskusji postanowiono przegłosować obie uchwały. Wszyscy członkowie głosowali za przyjęciem uchwał. Uchwały w załączeniu.
  3. Kolejna sprawa to opłata za pomost którą pobierają Wody Polskie od 2 lat. Ta utworzona przez rząd spółka zwróciła się do Pana Zenona Przybylskiego o przelew kwoty 250,00 zł/rok (w sumie 500,00 zł) za pomost. Osoby które włączyły się w budowę pomostu (19 osób) finansowo i fizycznie w roku 2013 przekazały opiekę nad pomostem Stowarzyszeniu (na tę okoliczność zostały sporządzone stosowne dokumenty). W dokumentach budowy pomostu figuruje jednak osoba fizyczna Pan Z. Przybylski i do niego zostały skierowane roszczenia finansowe. Wyjaśnienia w regionalnych oddziałach na niewiele się zdały (łatwiej obciążyć osobę niż zadać sobie trud dociekania kto właściwie jest stroną). Aby zakończyć temat, po dyskusji ustalono , że Pan Z. Przybylski zapłaci prywatnie wymaganą opłatę, a kwota zostanie mu zwrócona przez Stowarzyszenie. W międzyczasie Zarząd wyprostuje  w spółce Wody Polskie kwestie formalne związane z pomostem.
  4. Pan Z. Przybylski przedstawił informację dotyczącą możliwości wykonania przejścia między jeziorem a centrum Wylatkowa. Gmina Powidz rozpoczęła starania dotyczące zamiany gruntów, które obecnie należą do Lasów Państwowych na inne działki należące do Gminy Powidz. W przypadku powodzenia tego działania jest szansa na skrócenie drogi znad jeziora do np. sklepu. Proces trwa, nieznany jest termin finalizacji.
  5. Ostatnia sprawa to możliwość zamontowania ławek w pobliżu dwóch kąpielisk. Pan Jerzy Dyba został upoważniony do rozeznania wszystkich aspektów związanych z postawieniem kilku ławek na obszarze plaż i przedstawienie  Zarządowi informacji w tym temacie.

Po wyczerpaniu tematów i zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zebrania zamknął obrady Walnego Zgromadzenia

Podpisy:

Zenon Przybylski

Andrzej Rudzki Przewodniczący zebrania

protokolant


 

2. Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018  r.

 

 1. Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości we Wsi Wylatkowo z siedzibą w Wylatkowie, gmina Powidz. Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr “Fundacja, Stowarzyszenie, Inna Organizacja Społeczna lub Zawodowa pod numerem KRS: 0000399760, data dokonania wpisu – 24.02.2012r.
 2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 obejmuje:
 • bilans na dzień 31.12.2018r.,
 • rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r. – wariant porównawczy,
 • sprawozdanie Zarządu z Stowarzyszenia za rok 2018
 1. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych z innymi jednostkami.
 2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości kontynuacji dalszej działalności Stowarzyszenia.
 3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 12.05.2012 roku. W dniu 01.07.2018 roku w związku z upływem kadencji, na walnym zgromadzeniu członków Stowarzyszenia został wybrany nowy zarząd, a mianowicie: Zenon Przybylski, Andrzej Przybylski, Jerzy Dyba, Danuta Rudzka, Katarzyna Durczewska-Pastok. Wybrano również nowy skład  Komisji Rewizyjnej, a mianowicie: Wojciech Pastok, Ewa Kilarska oraz Maria Banaszak, który był taki sam jak w poprzednich wyborach.
 4. Przychodami Stowarzyszenia w 2018 roku były wyłącznie składki członkowskie. Wpływy ze składek członkowskich w 2018 roku wyniosły 1.250,00 zł.
 5. W 2018 roku poniesiono koszty na działalność statutową Stowarzyszenia w wysokości 2.968,97 zł. – są to koszty dot. przedłużenia rejestracji domeny www.wylatkowo jej modyfikacji i bieżących wpisów na stronę – razem 1599 zł, przedłużenie serwera na 2018 rok – 123,00 zl., opłaty pocztowe, wynajem sali ,drobne zakupy dot. działalności Stowarzyszenia – razem 231,11 zł. W 2018 roku wyremontowano pomost przy przystani – koszt 1015,86 zł..

Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych pracowników. Wszystkie funkcje w Stowarzyszeniu w 2018 roku pełniono nieodpłatnie jak również prace związane z prowadzeniem Stowarzyszenia pełniono charytatywnie.

 1. W 2018 roku przychody ze składek wyniosły 1250,00 zł zaś poniesione koszty – 2968,97 zł – w związku z czym strata za 2018 rok wyniosła 1718,97 zł.

Saldo środków pieniężnych z 2017 roku wynosi 4.395,82 zł.  Po rozliczeniu straty z 2018 roku saldo środków pieniężnych na 31.12.2018 rok wynosi : 2.676,85 zł. , w tym w banku 2273,45 zł i w kasie 403,40 zł.

 1. Stowarzyszenie nie posiada żadnych innych aktywów – ani trwałych ani też finansowych. Nie ma również żadnych zobowiązań.

Poznań dnia 25.03.2019

Osoba sporządzająca informację: Danuta Rudzka


3. Bilans za rok 2018

Kliknij i zobacz tutaj>>


 

4. Sprawozdanie Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI WE WSI WYLATKOWO ZA ROK 2018

 

Zarząd w składzie:

 1. Zenon Przybylski – Prezes Zarządu
 2. Jerzy Dyba – V-ce Prezes Zarządu
 3. Andrzej Przybylski – Członek Zarządu
 4. Katarzyna Durczewska – Pastok – Członek Zarządu
 5. Danuta Rudzka – Skarbnik

przyjął Rachunek Wyników za 2018 rok i Bilans Stowarzyszenia sporządzony na 31.12.2018 rok

 1. Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości we Wsi Wylatkowo z siedzibą w Wylatkowie, gmina Powidz. Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr “Fundacja, Stowarzyszenie, Inna Organizacja Społeczna lub Zawodowa pod numerem KRS: 0000399760, data dokonania wpisu – 24.02.2012r.
 • Przychody ze składek członkowskich w 2018 roku  –  1.250,00 zł.
 • Koszty poniesione w 2018 r.                                         –  2.968,97 zł.
 • Wynik finansowy (strata netto)                                   –  1.718,97 zł.
 • Stan środków pieniężnych na 31.12.2018                  –  2.676,85 zł.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia – terenem naszego działania jest obszar wsi Wylatkowo, zaś celem Stowarzyszenia jest współpraca z Radą Sołecką i Radą Gminy Powidz na rzecz rozwoju wsi, współdziałanie z miejscowymi organami administracji na rzecz poprawy jakości warunków wypoczynku i bezpieczeństwa, utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi, jak również inspirowanie aktywności społecznej oraz działania na rzecz ochrony środowiska.

Dla zapewnienia wygodnej komunikacji pomiędzy Zarządem i członkami Stowarzyszenia działa strona internetowa, informująca o inicjatywach podejmowanych przez zarząd, uchwałach oraz przekazująca relacje ze spotkań z władzami gminy Powidz.

Strona internetowa w 2018 roku została zmodyfikowana w celu bardziej przejrzystego i systematycznego aktualizowania. Wprowadzono również na stronę obraz z kamery monitorującej teren przystani i pomostu. Koszty zakupu sprzętu i opłat telekomunikacyjnych za transfer obrazu są pokrywane społecznie.

W 2018 roku z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia podjęto następujące działania:

 • wykonano prace remontowe pomostu na przystani w Wylatkowie,
 • w ubiegłym roku Zarząd Stowarzyszenia wystąpił z wnioskiem do gminy Powidz o sfinansowanie kosztów ustawienia w okresie wakacji 2 ubikacji Toi-Toi w pobliżu kąpielisk.
 • zmodernizowano stronę internetową www.wylatkowo.pl
 • członkowie zarządu brali czynny udział w posiedzeniach Rady Gminy Powidz zawsze, kiedy w programie obrad Rady pojawiały się zagadnienia istotne dla Stowarzyszenia (takie jak: wywóz śmieci, poprawa oświetlenia, naprawa dróg, poprawa bezpieczeństwa i czystości oraz ochrona środowiska)
 • parokrotnie w trakcie roku odbyły się spotkania z wójtem Gminy  Powidz w trakcie których omawiano sprawy istotne dla właścicieli nieruchomości w Wylatkowie,
 • w wyniku wsparcia finansowego Urzędu Gminy zakupiono piasek do konserwacji boiska do siatkówki i kąpielisk,
 • członkowie stowarzyszenia wykonali bezpieczne przejście na trasie spacerowej    pomiędzy kąpieliskami

Za najpilniejsze zadania dla Stowarzyszenia w roku 2019 uważamy:

 • dalszą poprawę oświetlenia na terenie Wylatkowa,
 • zainstalowanie ławek w pobliżu kąpielisk,
 • zorganizowanie bezpośredniego przejścia pieszego z drogi asfaltowej do przystani,
 • przygotowanie imprezy integracyjnej,
 • podobnie jak w poprzednim roku, zakup piasku dla konserwacji boiska oraz instalację ubikacji Toy/Toy w pobliżu kąpielisk.

Wylatkowo dnia  19.06.2019