W dniu 7 lutego 2019 odbyło się w Wylatkowie zebranie wiejskie w którym wzięło udział ok. 50 mieszkańców wsi. Celem zebrania był wybór na następną, pięcioletnią,  kadencję Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

W  trakcie spotkania głos zabrał Dzielnicowy Policji p. Sebastian Kopczyński zwracając uwagę na rosnącą ilość włamań. Sugerował – jako skuteczne przeciwdziałanie  – oświetlanie nieruchomości oraz właściwe zamykanie wszystkich zamków.

Następnie Pani Sołtys  Hanna Szymańska przedstawiła sprawozdanie za okres ostatniej kadencji – lata 2015 do 2018. W tym okresie w Wylatkowie dysponowano funduszem sołeckim w wysokości ponad 80 000 zł  Z tych środków sfinansowano m. in. takie poczynania jak: zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, lamp do oświetlenia  drogi ,  wyposażenia i organizację  placu zabaw dla dzieci, projekty nowych dróg.

Wybrano Komisję Skrutacyjną i  rozpoczęto wybory. Jako kandydatów do pełnienia funkcji Sołtysa zgłoszono dwie osoby: P. Hannę Szymańską i P. Patryka Andrzejewskiego. W wyniku tajnych wyborów na następną  5 – letnią kadencję wybrano ponownie P. Hannę Szymańską. Następnie spośród 7 zgłoszonych kandydatów do Rady Sołeckiej wybrano, ponownie w tajnym głosowaniu, 3 osoby tak, aby Rada Sołecka – z Panią Sołtys- liczyła 4 osoby.

W trakcie przerw spowodowanych liczeniem oddanych głosów P. Wójt Jakub Gwit przedstawił zebranym sprawozdanie o stanie gminy z którego wynikało że:

  • W marcu zawarta zostanie nowa umowa na wywóz śmieci z terenu gminy i dopiero wtedy poznamy zasady obowiązujące w tym roku.
  • Głównym pracodawcą i płatnikiem w gminie jest Jednostka Wojskowa.
  • Wycinka lasu w obszarze Natura 2000 na terenach wojskowych skutkowała, niestety, przeniesieniem rekompensaty na tereny innej gminy.
  • Powidz posiada już instalację światłowodową
  • Zamiar podłączenie do sieci gazowej wyraziło już ponad 200 mieszkańców Powidza.
  • Nastąpi rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ługi.
  • Duże znaczenie dla inwestycji drogowych w gminie ma obecność wojsk USA . Z tego powodu powstanie system tzw. dróg obronnych stanowiących wygodny dojazd do bazy . Powstaną obwodnice Powidza, gdyż wąskie ulice miasta całkowicie nie nadają się do transportu sprzętu. Zanim to nastąpi wyremontowane zostaną dotychczasowe drogi powiatowe , w pierwszej kolejności droga Powidz – Ługi.

Nowa Rada Sołecka i władze Gminy